Algemene voorwaarden

Habets Pfeifle & Kwakkelstein advocaten en mediators

1 . Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a . Habets Pfeifle & Kwakkelstein advocaten en mediators: een maatschap van advocaten, die als zodanig is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 61066561.
b.  de betrokken advocaat: een advocaat die vennoot is van de maatschap Habets Pfeifle & Kwakkelstein advocaten en mediators
c.  Maatschap: de gezamenlijke advocaten Habets Pfeifle & Kwakkelstein
d . cliënt/opdrachtgever : de contractpartij  van de advocaat die de opdracht aanvaardt.
e. honorarium: de financiële vergoeding  exclusief verschotten en reiskosten zoals onder f  bedoeld, die de betrokken advocaat voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen.
f. verschotten: de kosten, die door derden aan de betrokken advocaat in rekening worden gebracht zoals griffierechten, deurwaarderskosten en leges g. Orde van Advocaten: de beroepsvereniging waar alle advocaten landelijk en regionaal zijn ingeschreven, de landelijke Orde is gevestigd te Den Haag aan de Neuhuyskade 94. De Maatschap valt onder het arrondissement Rotterdam en de Rotterdamse Orde van Advocaten is gevestigd te Rotterdam aan het Weena 750.

2. Toepasselijkheid van de voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de betrokken advocaat aangegane overeenkomsten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de desbetreffende overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten. De cliënt wordt in dat geval bekend verondersteld met de onderhavige toepasselijke voorwaarden van  Habets Pfeifle & Kwakkelstein advocaten en mediators. De algemene voorwaarden worden bij de opdrachtbevestiging verstrekt dan wel ter kennis gebracht aan opdrachtgever.

Wijziging van de voorwaarden
De Maatschap kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht van kracht te zijn als de opdrachtgever niet binnen één maand nadat de gewijzigde voorwaarden aan hem kenbaar zijn gemaakt, tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

3. opdracht
Uitvoering
a . Wanneer een cliënt aan de betrokken advocaat een opdracht geeft teneinde zijn belangen te behartigen, komt de overeenkomst (van opdracht) tussen de opdrachtgever en de betrokken advocaat pas tot stand nadat de advocaat deze heeft aanvaard. Opdrachten worden met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 aanvaard.
b . Een opdracht wordt geacht aan de betrokken advocaat te zijn gegeven en uitsluitend door de betrokken advocaat te worden aanvaard. De opdrachtgever stemt ermee in dat de advocaat (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door een of meer aan de Maatschap verbonden advocaten onder diens verantwoordelijkheid.
c . De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
d. De opdrachtgever is er van op de hoogte dat de advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van haar praktijk moet respecteren. De opdrachtgever aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

Inschakeling derden
De betrokken advocaat is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van de door de advocaat in te schakelen derden zal zorgvuldig en in overleg met de opdrachtgever gebeuren.

Beëindiging van de opdracht
De betrokken advocaat of de opdrachtgever kan op ieder moment de opdrachtovereenkomst opzeggen. Als de betrokken advocaat de opdrachtovereenkomst opzegt, zal deze de noodzakelijke zorgvuldigheid in acht nemen en er voor zorgen dat daardoor geen onherstelbare negatieve gevolgen voor de opdrachtgever ontstaan.

Archivering dossier
Na beëindiging van de opdrachtovereenkomst wordt het dossier gearchiveerd en gedurende 7 jaar in een archief bewaard. De opdrachtgever kan in die periode verzoeken om het dossier of stukken uit het dossier aan hem ter beschikking te stellen. De Maatschap kan daarvoor een redelijke vergoeding in rekening brengen.

4. verplichtingen opdrachtgever
Identificatieplicht
Voor de opdrachtgever geldt een identificatieplicht. De betrokken advocaat is verplicht het nummer van het identiteitsbewijs en het BSN te noteren.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

De opdrachtgever is verplicht, gevraagd en ongevraagd, tijdig aan de betrokken advocaat informatie te verstrekken die van belang kan zijn om het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand vast te stellen, om de aanvraag daarvan in te dienen, de aanvraag aan te vullen, om de omvang van de eigen bijdrage te kunnen vaststellen of om het recht op in debet stellen van ambtshandelingen en/of proceskosten te kunnen vaststellen. Indien een aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand is toegekend door de Raad voor de Rechtsbijstand draagt de opdrachtgever een eventueel recht op proceskostenvergoeding over aan de advocaat.

Het verstrekken van onjuiste gegevens of het verzwijgen van gegevens ten behoeve van de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand kan leiden tot weigering of intrekking van de toegekende rechtsbijstand en zelfs tot strafvervolging. De verstrekte vergoeding kan met terugwerkende kracht worden ingetrokken als door de rechtsbijstand 50% of meer van het van toepassing zijnde heffingsvrije vermogen als resultaat is behaald. De  betrokken advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid als de gesubsidieerde rechtsbijstand door de Raad voor de Rechtsbijstand niet wordt verleend of wordt ingetrokken. In dat geval is de opdrachtgever over alle werkzaamheden van de betrokken advocaat het honorarium verschuldigd in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

Honorarium
Als een opdrachtgever niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand zal de betrokken advocaat voor de uitvoering van de opdracht het overeengekomen honorarium in rekening brengen.

Kosten
De opdrachtgever is aan de advocaat alle kosten verschuldigd, die in het kader van de noodzakelijke of overeengekomen uitvoering van de opdracht door de betrokken advocaat aan derden zijn betaald.


5. Declaraties/tarieven/voorschotten
a. Voor de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met de verschotten en omzetbelasting (hoog tarief) verschuldigd. Reiskosten worden doorberekend door middel van een vast bedrag exclusief BTW per kilometer.
b. De werkzaamheden van de betrokken advocaat worden in beginsel verricht op basis van het gehanteerde uurtarief van de advocaat, tenzij het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand met een vaste eigen bijdrage.
c. De  betrokken advocaat behoudt zich het recht voor het met de opdrachtgever overeengekomen honorarium elk jaar bij het begin van het kalenderjaar te indexeren  met een in verhouding tot de ontwikkeling van het prijspeil redelijk percentage.
d. Verrichte werkzaamheden zullen in beginsel maandelijks in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever, op de nota wordt het BTW nummer van de Maatschap vermeld alsmede het bankrekening waarop de betaling dient te geschieden.
e. Naast het bepaalde in d) is de betrokken advocaat steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Indien de opdrachtgever nalaat het voorschot te betalen, heeft de betrokken advocaat het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
f. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.

6. Betalingsvoorwaarden
a. De opdrachtgever moet declaraties van de betrokken advocaat binnen 14 dagen na de declaratiedatum betalen. Als na verloop van deze termijn de opdrachtgever niet volledig heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en is wettelijke rente verschuldigd.
b. Indien na aanmaning volledige betaling uitblijft is de Maatschap gerechtigd buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen. Deze bedragen 15% van de hoofdsom inclusief BTW met een minimum van € 50. Ingeval van een gerechtelijke procedure is de opdrachtgever alle daadwerkelijk gemaakte kosten rechtsbijstand verschuldigd en uitdrukkelijk niet de geliquideerde proceskosten.
c. De ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de onder lid b bedoelde kosten, vervolgens op de verschenen rente en tenslotte op de hoofdsom.
d. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft de betrokken advocaat naast de mogelijkheid van invorderingsmaatregelen als bedoeld onder lid b , het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten. De betrokken advocaat is slechts dan bevoegd van dit opschortingsrecht gebruik te maken nadat de opdrachtgever daarvan van tevoren op de hoogte is gesteld en hem een korte termijn is gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De betrokken advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.
e. Tenzij de opdrachtgever daartegen schriftelijk bezwaar maakt is de betrokken advocaat gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met bedragen die de opdrachtgever aan de betrokken advocaat is verschuldigd.


7. Beperking aansprakelijkheid
Vorderingen tot vergoeding van schade vervallen na verloop van één jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de eventuele aansprakelijkheid van de betrokken advocaat voor die schade.

Aansprakelijkheidsverzekering
a . De advocaten van de Maatschap zijn verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid op een gezamenlijke polis bij Nationale Nederlanden onder polisnr. 93-79905258. Een kopie van de polis en de voorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar.
b . Iedere aansprakelijkheid van de betrokken advocaat en de Maatschap is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is.
c. De opdrachtgever vrijwaart de betrokken advocaat respectievelijk de maatschap tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht terzake van de vrijwaring.

Derden
Bij het inschakelen van derden zal de betrokken advocaat van tevoren met de opdrachtgever overleggen en steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De advocaat is echter voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van deze derde(n) niet aansprakelijk. De advocaat is door opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden tussen de opdrachtgever en de betrokken advocaat en de Maatschap, zijn tevens gemaakt ten behoeve van de overige advocaten van de maatschap en iedereen die voor de maatschap werkzaam is.


8. Derdengelden Gelden
die de betrokken advocaat ten behoeve van de opdrachtgever onder zich heeft, worden geplaatst op een bankrekening van de Stichting Derdengelden van de Maatschap bij de ABN Amrobank, nr. NL35 ABNA 0411745530 .
Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening wordt over derdengelden als hier bedoeld geen rente vergoed.

9. kantoorklachtenregeling
Op iedere overeenkomst van opdracht tussen de advocaat en opdrachtgever is de kantoorklachtenregeling van toepassing. Deze regeling is te vinden op de website … en wordt op verzoek aan de opdrachtgever toegezonden. Mocht de behandeling van de klacht op grond van de kantoorklachtenregeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan kan de opdrachtgever een klacht indienen bij de Deken van de Orde van Advocaten in het Arrondissement Rotterdam.

10. toepasselijk recht en forumkeuze
a. Op de overeenkomst van opdracht tussen de betrokken advocaat en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen verband houdend met de opdracht als bedoeld onder lid a worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, onverlet de mogelijkheid van de opdrachtgever om in het kader van het advocatentuchtrecht tegen de betrokken advocaat te ageren.